English
Deutsch

S.E. Népegészségtani Intézet

Dr. med. habil. Jakabfi Péter

Praxisszervezési ismeretek

2 kreditpontos szabadon választható szeminárium

2012-2013. tanév II. félév

Előadók: Dr. med. habil. Jakabfi Péter, Dr. Janik Leonárd

1. Oktatási szünet (02.14.)

2. Bevezetés. Tantárgyi követelmények. (02.21.)

Az orvosi munka törvényi szabályozásának története. A magánorvoslás kialakulása a modern orvostudományban. A magánpraxisok helye, szerepe a mai magyar egészségügyi ellátásban. Prevenció. A szűrővizsgálatok jelentősége, hatékonysága. Egyes társadalmi rétegek (gyermekek, idősek, hajléktalanok, romák, stb.) szűrővizsgálatának sajátosságai. Politikai törekvések az egészségügyi ellátás, a magánorvoslás átalakítására.

3. Az egészségügyi vállalkozások jogi és számviteli háttere. (02.28.) Aktuális jogszabályok. Vállalkozás alapítása. A vállalkozás működési formái - általánosságban és az egyes vállalkozási formákra vonatkozó speciális szabályok. Az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozások jogi szabályozása. A munkaviszony, a munkavégzés szabályai. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) előírásai. Az orvosi felelősségbiztosítás. Az egészségügyi ellátórendszer szereplőinek jogai és kötelességei.

4. Az orvos, mint vállalkozó. (03.07.) Vállalkozási formák: egyéni vállalkozó, bt, kft, stb. Az egészségügyi vállalkozás általános, személyi és tárgyi feltételei. Praxisátvétel, ingatlan bérlése. A praxisok gazdasági működtetési változatai. Az orvos mint tulajdonos, mint vezető és feladatai. A minőségi menedzsment alapelvei. Adminisztrációs kötelezettség. Minőségi indikátorok alkalmazása a szolgáltatások értékelésében. Stratégiai menedzsment. A döntéshozatali szintek kialakítása.

5. Oktatási szünet (03.14.)

6. Az egészségügyi szolgáltatás feltételei és működtetésére vonatkozó szabályok. (03.21.)

Magánrendelőkialakítása. ÁNTSZ engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok. Az épületgépészeti követelményekkel kapcsolatos elvárások (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, villamos hálózat). Munkafelületek, kézmosó, tárolók elhelyezése. Az elsősegély szekrény tartalma. Szakosított rendelők felszerelése. Nyilvántartási és beszámolási kötelezettségek.

7. Hulladékkezelés. Veszélyes anyagok használata. (04.04.)

A magánrendelőben keletkező hulladékok. A biztonságos és szelektív hulladékkezelés. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos törvényi előírások és alkalmazásuk. Kémiai, vegyi anyagok elleni védelem alapjai. Veszélyes anyagok használatával kapcsolatos közegészségügyi teendők.

8. Infekciókontroll szerepe. Sterilizálási módszerek a magánrendelőben (04.11.)

A hatékony infekció kontroll pillérei. Fertőtlenítőszerek alkalmazása és a velük kapcsolatos munkabiztonság. Felületi és műszerfertőtlenítés, dezinficiálás. Speciális fertőtlenítési eljárások. Aszeptikus technikák alkalmazása. Laboratóriumi aszepsis. A műszerek csomagolása a sterilizáláshoz. Sterilizálótípusok. Indikátorok típusai. Raktározás, szavatossági idő.Autokláv, hőlég használatával kapcsolatos kötelezettségek. Eszközök recirkulálása. Orvos és asszisztens, a légtér védelme. Sterilizálással kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

9. Számviteli és adózási alapismeretek I. (04.18.)

Adónemek és adóhatóságok. Az ügyfélkapu és használata.

10. Számviteli és adózási alapismeretek II. (04.25.)

Egyéni és társas vállalkozások alapítása. Bejelentkezés folyamata. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. Házipénztár. Egyszeres és kettős könyvvitel. A vállalkozás bevételei és kiadásai. Iparűzési adó és egyéb önkormányzati adónemek. Személyi jövedelemadó. Társasági adó, a vállalkozások különadója. A nyereség felosztása. Mikor alkalmazzunk könyvelőt?  A foglalkoztatott bejelentése, munkaköri leírás.

11. A munkavállaló védelme. (05.02.)

A munkahelyi egészségvédelem és a biztonságos munkavégzés. Az orvos, mint munkáltató feladata a foglalkozásegészségügyi kockázatok csökkentésében. Munkavállalók, alkalmazottak kockázatelemzése, dokumentációs kötelezettség, munkavédelmi politika kialakítása. Védőoltások. Nosocomiális fertőzési lehetőségek az orvosi ellátás különböző területein. Testékszerezés és tetoválás egészségügyi veszélyei. Magas rizikójú csoportok kezelése. Az asszisztens és az orvos együttműködése. Egyes testrészek fokozott megterhelése, mozgásszervi elváltozások. A mozgásszervi betegségek primer és szekunder prevenciója.

12. A praxis működtetése, fejlesztése. Záróvizsga. (05.09.)

Finanszírozási szerződések megkötése. A betegelégedettség vizsgálata. Arculatadás, pácienskör kialakítása. A személyiség szerepe a praxis működésében. Kapcsolatkialakítás és –tartás egészségpénztárakkal, önkormányzattal, fogyasztói szervezetekkel. Pályázati lehetőségek. Külföldi betegek kezelése, speciális elvárások teljesítése. Anyaggazdálkodás. Továbbképzés, szakképző hellyé alakulás. Az orvosi marketing és lehetőségei. Hirdetés, reklám. Orvosperek elkerülése. Jogi védelem.

 Követelményrendszer:  

n  Szabadon választott speciálkollégium, 2 kreditpont

n  Előadás, heti 2 óra, csütörtök 18.30-20.00

n  Helye:  NET L-01

n  Jelenlét: kötelező,  max. 3 hiányzás

n  Számonkérés: kollokvium (írásbeli), max. 100 pont

n  Előadások végén 5-5 tesztkérdés: összesen 50 pont

n  Záródolgozat: teszt: 50 pont

n  Értékelés: 51-:2, 61-:3, 71-4, 81-:5 osztályzat

LETÖLTÉS PDF FORMÁTUMBAN